OKA FLIGHT SERVICES

Logo OKA FLIGHT SERVICES s.r.o.

Pravidla pro piloty

Pravidla pro létání a půjčování letadel OKA FLIGHT Teamu OKA FLIGHT SERVICES s.r.o.

 1. Piloti OKA FLIGHT Teamu (OKA FT) létají v rámci střediska pilotního výcviku OKA FLIGHT SERVICES (OKA FS), které celou letovou činnost zastřešuje. Piloti provádí výcvik, poskytují výcvik, létají kondiční a seznamovací lety, zdokonalují se, půjčují si letadla, a nebo provádí s letadly jakoukoli jinou leteckou činnost podle těchto pravidel.
 2. Piloti OKA FT:
  • Chovají se slušně, odpovědně a čestně, k létání přistupují s vysokou odpovědností a profesionalitou.
  • Dodržují při létání platné zákony, vyhlášky, nařízení, směrnice, příručky, dodržují zásady bezpečnosti a uplatňují zdravý rozum.
  • Dodržují tato pravidla
 3. Celou organizaci řídí vedoucí, který je zároveň ředitelem a jednatelem společnosti OKA FLIGHT SERVICES s.r.o., jenž celou teamovou organizaci zastřešuje. Je oprávněn vydávat pokyny pro celou organizaci ve všech oblastech činnosti OKA FT a má konečnou rozhodovací pravomoc ve všech záležitostech činnosti teamu.
 4. Výcvik má na starosti šéf pilot jmenovaný vedoucím. Je oprávněn vydávat pokyny pro celou organizaci OKA FT v oblasti výcviku a létání
 5. Každý FLIGHT Team na jednotlivých letištích řídí šéf teamu, kterého jmenuje vedoucí. Je oprávněn vydávat pokyny pro svůj team a plní pokyny vedoucího a šéf pilota.
 6. Instruktoři jsou oprávněni vydávat pokyny pro všechny piloty působící v OKA FT v oblasti bezpečnosti létání a u svého týmu v oblasti organizace letového provozu. Řídí se pokyny vedoucího, šef pilota a šéfa svého teamu.
 7. Piloti OKA FT jsou povinni plnit pokyny vedoucího, šef pilota, vedoucího svého teamu a v oblasti bezpečnosti každého instruktora OKA FT.
 8. Neuspokojivé výsledky v pilotním výcviku řeší nejdříve šéf teamu, dále pak šéf pilot nebo vedoucí s inspektorem LAA
 9. Každý pilot si hlídá svoji rozlétanost – nedávnou praxi, kdy musí mít za poslední tři měsíce minimálně tři vzlety a přistání a musí být schopen rozlétanost prokázat nejlépe svým zápisníkem letů. Pokud není rozlétaný, musí absolvovat tři kondiční lety s instruktorem, který zváží, jestli je pilot schopen letět samostatně nebo jestli potřebuje více letů pro obnovu pilotních návyků.
 10. Výcvik na travnatých letištích, pokračovací výcvik na krátkých letištích, přistání do terénu a další nestandardní lety řídí instruktor za podmínek:
 • Je věrohodně ověřen stav povrchu plochy:
  • Kontrolou NOTAMu travnatého letiště
  • Osobní kontrolou pilota.
  • Telefonickým dotazem na pilota, který na ploše létá a zná místní situaci anebo telefonickým dotazem na vlastníka (provozovatele) letiště (plochy)
 • Pro přistání na plochu mimo letiště jsou splněny podmínky:
  • Pilot má celkově nalétáno minimálně 100 hodin a na typu 5 hodin.
  • Je v podmínkách – má splněny podmínky nedávné praxe 3 vzletů a přistání za poslední tři měsíce.
  • Má souhlas majitele pozemku a přistáním a vzletem.
  • Při samostatných letech na travnatá letiště odpovídá za zhodnocení podmínek na letišti pilot a samostatně se rozhoduje o provedení letu.
 1. Samostatné lety na krátká letiště a přistání do terénu schvaluje instruktor, který prováděl s pilotem na krátká letiště výcvik, na základě informací, které mu pilot předloží.
 2. Do zahraničí mohou létat piloti s ICAO angličtinou a povoluje je vedoucí nebo šéf pilot. Lety na Slovensko povoluje šéf teamu po schválení provozu ULL na území Slovenské republiky.
 3. Veškerý provoz se plánuje v plánovačce jednotlivých teamů se vstupem přes www.okafs.cz, kde si piloti rezervují letadla. Výcvik plánují instruktoři. Šéfové teamů mají pravomoc měnit rezervace pilotů svého teamu, šéf pilot a vedoucí mají právo měnit všechny rezervace.
 4. Pro evidenci létání piloti:
 • Před každým letem musí zkontrolovat, jestli je shodný zápis motohodin v palubním deníku letadla a údaj na motohodinách na palubní desce letadla.
 • Po každém letu vyplní údaje do palubního deníku: motohodiny, aktuální čas, počet přistání, místa vzletu a přistání, další informace o letu a o technickém stavu letadla.

15. Za bezpečnost letu odpovídá instruktor kdykoliv je na palubě, a to i v případě, že se nejedná o výcvikový let. U letů bez instruktora odpovídá za let pilot na levém sedadle. Piloti, kteří odpovídají za bezpečnost, jsou odpovědni i za případné škody vzniklé na letadle.

16. Po létání pilot umyje letadlo a uklidí jej do hangáru, pokud se s pilotem, který letí po něm, nedomluví jinak.

17. Termíny údržby sleduje šef teamu a koordinuje údržbu s vedoucím.

18. Termínem letadlo se pro potřeby tohoto dokumentu rozumí jak sportovní létající zařízení pod správou Letecké amatérské asociace, tak i letadla pod správou Úřadu pro civilní letectví.

19. Metodická rada (MR) instruktorů je vrcholným orgánem celého OKA FT. Závěry MR schvaluje vedoucí a pak se stávají závazné pro celý OKA FT.

Prostředky na opravu a pořízení nových letadel - pravidla OKA FLIGHT SERVICES s.r.o.

Modifikace 1 z 28.2.2021

 1. Tato Pravidla stanovují podmínky pro vybírání, ukládání a uvolňování finančních prostředků na opravy a pořízení nových sportovních létajících zařízení a letadel provozovaných OKA FLIGHT SERVICES s.r.o. (dále jen Prostředky).
 2. Pravidla se vztahují jen na piloty létající v rámci Střediska pilotního výcviku 06/2018 OKA FLIGHT SERVICES s.r.o., DTO OKA FLIGHT SERVICES s.r.o. (dále jen Piloti) a na letadlech a sportovních létajících zařízeních (dále jen Letadla) provozovaná OKA FLIGHT SERVICES s.r.o. (OKA FS)
 3. Pilot, který létá na Letadlech OKA FS, musí přispět na účet Prostředků podle těchto Pravidel.
 4. Pilotovi, který přispěje na účet Prostředků podle těchto Pravidel, ručí společnost OKA FLIGHT SERVICES s.r.o. za škodu, kterou Pilot způsobí poškozením nebo zničením Letadla OKA FS (dále jen Událost) do plné aktuální ceny letadla za podmínek a podle postupů stanovených těmito Pravidly (dále jen Ručení).
 5. Rozhodující den a hodina pro účinnost Ručení je den a čas, kdy je částka od konkrétního pilota, v souladu s Pravidly, připsána na účet Prostředků.
 6. Po zaplacení příspěvku na účet Prostředků je Ručení účinné do 31.1. následujícího kalendářního roku.
 7. Prostředky budou použity na:
  1. náklady na opravy letadel po poškození.
  2. pořízení nového letadla v případě potřeby.
 8. Výši financí z účtu Prostředků na pokrytí Události navrhuje člen Metodické rady OKA FS (MR) a návrh schvaluje nadpoloviční většina přítomných členů MR. MR se skládá z vedoucího – jednatele OKA FS a instruktorů OKA FS.
 9. MR navrhuje, kolik prostředků uvolní v závislosti na okolnostech Události. MR předkládá návrh vedoucímu – jednateli OKA FS, který rozhoduje o uvolnění financí z účtu Prostředků.
 10. Finance z účtu Prostředků se nepoužijí nebo budou použity v omezeném objemu na zaplacení Události v případě nedbalého jednání pilota, letecké nekázně, porušení zákonů, nařízení, směrnic a předpisů nebo nečestného jednání pilota, které ohrožuje objektivní zjištění okolností Události. Okolnosti Události posuzuje a hodnotí MR a zohlední je v návrhu na uvolnění financí z účtu Prostředků na zaplacení Události.
 11. Prostředky jsou uloženy na samostatném účtu u FIO banky číslo 250 154 4195/2010. Účet je na jméno Ing. Leoš Liška a prostředky z účtu mohou být uvolněny jen po autorizaci dvou osob – vedoucího Ing. Leoše Lišky a šéf pilota Ing. Tomáše Kvítka. Výši uvolněných prostředků stanovuje jednatel OKA FS.
 12. Spoluúčast Pilota na hrazení nákladů za Událost se stanovuje:
  1. na první Událost pro Pilota 10%, pro instruktora 5%.
  2. Pokud pilot nebo instruktor způsobí po dobu pěti následujících let další Událost nebo Události, zvyšuje se spoluúčast Pilota nebo instruktora na zaplacení Události:
   1. za druhou Událost na 33%,
   2. za třetí Událost na 66%
 13. Výše příspěvků na účet Prostředků je stanovena:
  1. první rok 6000 Kč,
  2. druhý rok 5000 Kč,
  3. třetí a další roky 4000 Kč.
 14. Zaplacením výše uvedených příspěvků na účet Prostředků akceptuje Pilot OKA FS tato Pravidla.

Kunčice pod Ondřejníkem dne 28.2.2021

Přejít nahoru