Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více Informací.

JSEM PILOT

Vše důležité pro piloty OKA FLIGHT Teamu na jednom místě

Informace před letem    I    Teorie pro piloty    I    Informace pro členy OKAFT

Jak fungujeme

V našem týmu je vše postaveno na důvěře a dobrých vztazích mezi lidmi.


Základní pravidla jsou uvedena v sekci PRAVIDLA PRO PILOTY.

Nově příchozí pilot předloží platný pilotní průkaz ULL, platné zdravotní osvědčení a platný průkaz radiotelefonisty.

Kdo má přeškolení na typ, se kterým u nás chce létat, absolvuje vždy kontrolní let s vedoucím, šéfem týmu nebo pověřeným instruktorem. Ten rozhodne, zda pilot může létat ihned samostatně nebo potřebuje další výcvik, aby splnili naše pilotní standardy.

Kdo nemá přeškolení, ten si domluví postup přeškolení s šéfem týmu.

Instruktor, který s novým pilotem letí kontrolní let nebo přeškolení, mu vysvětlí, jaké jsou naše a místní postupy a zvyklosti na konkrétním letišti.

Půjčování letadel

Nově příchozí pilot si vytvoří nový uživatelský účet pro letiště, na kterém chce létat. Přístup do plánování je v sekci REZERVACE LETADEL. Systém umožňuje rezervovat si sportovní létající zařízení nebo letadlo (dále jen letadlo) a měnit svoje rezervace. Cizí rezervace může měnit jen ten, kdo je vytvořil, dále pak šéf týmu nebo vedoucí. Pokud pilot potřebuje změnit cizí rezervaci, nejdříve kontaktuje pilota, který rezervaci vytvořil, a spolu se dohodnou se na změně. Platí, kdo dřív přijde, ten létá.

Ceny, vyúčtování a platby

Piloti dostávají přehled náletu, vyúčtování a fakturu s pokyny k platbě na začátku měsíce za uplynulý měsíc na základě údajů z palubního deníku letadla.

Ceny za půjčování a výcvik stanovuje vedoucí zpravidla na kalendářní rok.

Prostředky na opravy letadel

Prostředky na opravu letadel jsou našim vnitřním „pojištěním“ a slouží k vzájemnému zajištění pilotů pro případ poškození letadel v provozu. Podrobnosti v sekci PRAVIDLA PRO PILOTY.

Od začátku roku 2020 budeme vyžadovat buď příspěvek do prostředků pro opravu letadel, nebo komerční pojištění na odpovídající úrovni.

Jsi pilot a zaujalo tě fungování našeho OKA FLIGHT Teamu?

Jak fungujeme

V našem týmu je vše je postaveno na důvěře a dobrých vztazích mezi lidmi. Základ je uveden v sekci PRAVIDLA PRO PILOTY.

Nově příchozí pilot předloží platný pilotní průkaz ULL, platné zdravotní osvědčení a platný průkaz radiotelefonisty.

Kdo má přeškolení na typ, se kterým u nás chce létat, absolvuje vždy kontrolní let s vedoucím, šéfem týmu nebo pověřeným instruktorem. Ten rozhodne, zda pilot může létat ihned samostatně nebo potřebuje další výcvik, aby splnili naše pilotní standardy.

Kdo nemá přeškolení, ten si domluví postup přeškolení s šéfem týmu.

Instruktor, který s novým pilotem letí kontrolní let nebo přeškolení, mu vysvětlí, jaké jsou naše a místní postupy a zvyklosti na konkrétním letišti.

Půjčování letadel

Nově příchozí pilot si vytvoří nový uživatelský účet pro letiště, na kterém chce létat. Přístup do plánování je v sekci REZERVACE LETADEL. Systém umožňuje rezervovat si sportovní létající zařízení nebo letadlo (dále jen letadlo) a měnit svoje rezervace. Cizí rezervace může měnit jen ten, kdo je vytvořil, dále pak šéf týmu nebo vedoucí. Pokud pilot potřebuje změnit cizí rezervaci, nejdříve kontaktuje pilota, který rezervaci vytvořil, a spolu se dohodnou se na změně. Platí, kdo dřív přijde, ten létá.

Ceny, vyúčtování a platby

Piloti dostávají přehled náletu, vyúčtování a fakturu s pokyny k platbě na začátku měsíce za uplynulý měsíc na základě údajů z palubního deníku letadla.

Ceny za půjčování a výcvik stanovuje vedoucí zpravidla na kalendářní rok.

Prostředky na opravy letadel

Prostředky na opravu letadel jsou našim vnitřním „pojištěním“ a slouží k vzájemnému zajištění pilotů pro případ poškození letadel v provozu. Podrobnosti v sekci PRAVIDLA PRO PILOTY.

Od začátku roku 2020 budeme vyžadovat buď příspěvek do prostředků pro opravu letadel, nebo komerční pojištění na odpovídající úrovni.

Pravidla pro létání a půjčování letadel OKA FLIGHT Teamu 

 1. Piloti OKA FLIGHT Teamu (OKA FT) létají v rámci střediska pilotního výcviku OKA FLIGHT SERVICES (OKA FS), které celou letovou činnost zastřešuje. Piloti provádí výcvik, poskytují výcvik, létají kondiční a seznamovací lety, zdokonalují se, půjčují si letadla, a nebo provádí s letadly jakoukoli jinou leteckou činnost podle těchto pravidel.
 2. Piloti OKA FT:
  1. Chovají se slušně, odpovědně a čestně, k létání přistupují s vysokou odpovědností a profesionalitou.
  2. Dodržují při létání platné zákony, vyhlášky, nařízení, směrnice, příručky, dodržují zásady bezpečnosti a uplatňují zdravý rozum.
  3. Dodržují tato pravidla
 3. Celou organizaci řídí vedoucí, který je zároveň ředitelem a jednatelem společnosti OKA FLIGHT SERVICES s.r.o., jenž celou teamovou organizaci zastřešuje. Je oprávněn vydávat pokyny pro celou organizaci ve všech oblastech činnosti OKA FT a má konečnou rozhodovací pravomoc ve všech záležitostech činnosti teamu.
 4. Výcvik má na starosti šéf pilot jmenovaný vedoucím. Je oprávněn vydávat pokyny pro celou organizaci OKA FT v oblasti výcviku a létání
 5. Každý FLIGHT Team na jednotlivých letištích řídí šéf teamu, kterého jmenuje vedoucí. Je oprávněn vydávat pokyny pro svůj team a plní pokyny vedoucího a šéf pilota.
 6. Instruktoři jsou oprávněni vydávat pokyny pro všechny piloty působící v OKA FT v oblasti bezpečnosti létání a u svého týmu v oblasti organizace letového provozu. Řídí se pokyny vedoucího, šef pilota a šéfa svého teamu.
 7. Piloti OKA FT jsou povinni plnit pokyny vedoucího, šef pilota, vedoucího svého teamu a v oblasti bezpečnosti každého instruktora OKA FT.
 8. Neuspokojivé výsledky v pilotním výcviku řeší nejdříve šéf teamu, dále pak šéf pilot nebo vedoucí s inspektorem LAA
 9. Každý pilot si hlídá svoji rozlétanost – nedávnou praxi, kdy musí mít za poslední tři měsíce minimálně tři vzlety a přistání a musí být schopen rozlétanost prokázat nejlépe svým zápisníkem letů. Pokud není rozlétaný, musí absolvovat tři kondiční lety s instruktorem, který zváží, jestli je pilot schopen letět samostatně nebo jestli potřebuje více letů pro obnovu pilotních návyků.
 • Výcvik na travnatých letištích, pokračovací výcvik na krátkých letištích, přistání do terénu a další nestandardní lety řídí instruktor za podmínek:
  1. Je věrohodně ověřen stav povrchu plochy:
   1. Kontrolou NOTAMu travnatého letiště
   2. osobní kontrolou pilota.
 • telefonickým dotazem na pilota, který na ploše létá a zná místní situaci anebo telefonickým dotazem na vlastníka (provozovatele) letiště (plochy)
 1. Pro přistání na plochu mimo letiště jsou splněny podmínky:
  1. Pilot má celkově nalétáno minimálně 100 hodin a na typu 5 hodin.
  2. Je v podmínkách – má splněny podmínky nedávné praxe 3 vzletů a přistání za poslední tři měsíce.
 • Má souhlas majitele pozemku a přistáním a vzletem.
 • Při samostatných letech na travnatá letiště odpovídá za zhodnocení podmínek na letišti pilot a samostatně se rozhoduje o provedení letu.
 • Samostatné lety na krátká letiště a přistání do terénu schvaluje instruktor, který prováděl s pilotem na krátká letiště výcvik, na základě informací, které mu pilot předloží.
 • Do zahraničí mohou létat piloti s ICAO angličtinou a povoluje je vedoucí nebo šéf pilot. Lety na Slovensko povoluje šéf teamu po schválení provozu ULL na území Slovenské republiky.
 • Veškerý provoz se plánuje v plánovačce jednotlivých teamů se vstupem přes www.okafs.cz, kde si piloti rezervují letadla. Výcvik plánují instruktoři. Šéfové teamů mají pravomoc měnit rezervace pilotů svého teamu, šéf pilot a vedoucí mají právo měnit všechny rezervace.
 • Pro evidenci létání piloti:
  1. Před každým letem musí zkontrolovat, jestli je shodný zápis motohodin v palubním deníku letadla a údaj na motohodinách na palubní desce letadla.
  2. Po každém letu vyplní údaje do palubního deníku: motohodiny, aktuální čas, počet přistání, místa vzletu a přistání, další informace o letu a o technickém stavu letadla.
 • Za bezpečnost letu odpovídá instruktor kdykoliv je na palubě a to i v případě, že se nejedná o výcvikový let. U letů bez instruktora odpovídá za let pilot na levém sedadle. Piloti, kteří odpovídají za bezpečnost, jsou odpovědni i za případné škody vzniklé na letadle.
 • Po létání pilot umyje letadlo a uklidí jej do hangáru, pokud se s pilotem, který letí po něm, nedomluví jinak.
 • Termíny údržby sleduje šef teamu a koordinuje údržbu s vedoucím.
 • Termínem letadlo se pro potřeby tohoto dokumentu rozumí jak sportovní létající zařízení pod správou Letecké amatérské asociace tak i letadla pod správou Úřadu pro civilní letectví.
 • Metodická rada (MR) instruktorů je vrcholným orgánem celého OKA FT. Závěry MR schvaluje vedoucí a pak se stávají závazné pro celý OKA FT.

Prostředky na opravu letadelOKA FLIGHT Teamu - pravidla 

 1. Tento dokument stanovuje pravidla pro vybírání, ukládání a uvolňování prostředků na opravu letadel, které se použijí na opravu letadla v případě havárie nebo poškození letadla OKA FLIGHT Teamu pilotem OKA FLIGHT Teamu (OKA FT).
 2. Prostředky budou použity jen na náklady na opravy letadel po poškození nebo pořízení nového letadla v případě jeho úplného zničení.
 3. Prostředky se nepoužijí nebo budou použity v omezeném objemu v případě nedbalého jednání pilota, letecké nekázně, porušení zákonů, nařízení, směrnic a předpisů. Vše posuzuje Metodická rada OKA FT.
 4. Podmínkou uvolnění prostředků na opravu letadla z účtu je souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Metodické rady OKA FT (MR se skládá z instruktorů OKA FT). Metodická rada (MR) může stanovit, kolik prostředků uvolní v závislosti na okolnostech případu. Rozhodnutí MR je písemné s podepsanou prezenční listinou a s písemným závěrem s rozhodnutím MR.
 5. Pokud bude oprava letadla dražší, než kolik je prostředků na opravu letadel, hradí rozdíl velící pilot (PIC).
 6. Spoluúčast pilota na první události je 5%. Pokud pilot způsobí po dobu pěti let další události, zvyšuje se spoluúčast za druhou událost na 33%, za třetí událost na 66% a za další události na 100% nákladů na opravu letadla.
 7. Prostředky jsou uloženy na samostatném účtu u FIO banky číslo 250 154 4195/2010. Účet je na jméno Ing. Leoš Liška a prostředky z účtu mohou být uvolněny jen po autorizaci dvou osob – vedoucího Ing. Leoše Lička a šef pilota Ing. Tomáše Kvítka. Výši uvolněných prostředků stanovuje MR.
 8. Každý člen týmu vloží na účet s prostředky pro opravu letadel první rok 6000 Kč, druhý rok 5000 Kč, třetí a další roky 4000 Kč. V případě, že pilot poškodí letadlo nedbalým jednáním, platí následující rok 6000 Kč, další rok 5000 Kč a další roky 4000 Kč. Prostředky vkládají členové OKA FT na účet do konce ledna s platností na kalendářní rok. Vložené prostředky jsou nevratné.
 9. Jednou ročně vydá vedoucí OKA FT zprávu o stavu prostředků na opravy letadel.
 10. Zaplacením výše uvedených prostředků na účet pro opravy letadel akceptuje člen OKA FT tato pravidla.